Roll_no Name Fh_name Result Division
120113222005 PRAKASH CHANDRA DAMAR NATHURAM DAMAR FAIL  
130113222001 SANDISH DONGRE ASHOK DONGRE FAIL  
130113222002 MAHENDRA MEHARBAN MANOHAR MEHARBAN FAIL  
130113222003 AMIT KUMAR SAHU JAGDISH SAHU FAIL  
130207222001 PRADEEP SWAMI HARIKISHAN SWAMI FAIL  
130306222001 SIDDHARTH TYAGI ASHA RAM TYAGI FAIL  
130800222001 PRAGTI PIDIHA UMA SHANKAR PIDIHA FAIL  
131300222001 KRISHNA KUMAR KORI MANOHAR LAL KORI FAIL  
131300222002 SONIKA NAMDEO RAJENDRA KUMAR NAMDEO FAIL