Rollno Name Fname Sc_code Ex_center Result Remark
K80412261001 AMARJYOTI KOL VISHNU PRASAD KOL 0412 REGIONAL CENTER–JABALPUR(412) PASS PASS FIRST DIVISION
K80412261002 MANAS  ROY LAKHAN RANJAN ROY 0412 REGIONAL CENTER–JABALPUR(412) PASS PASS SECOND DIVISION
K80800261003 VARUN KUMAR PANDAY RAMAGOVIND PANDAY 0800 REGIONAL CENTER–REWA(800) PASS PASS SECOND DIVISION
K81452261001 SANJAY KUMAR SHARMA KANHAIYA LAL SHARMA 1452 P.G.M.L.B.COLLEGE, MANDSOUR(1452) PASS FAIL