Rollno Name Fname Remark
K80169024003 RAJESH KUMAR MUKH RAJ FAIL
K90169024002 SHAMPA  CHAKRABORTY SHANKAR CHAKROBORTY PASS
K90169024003 SHASHANK SINGH SAMAY LAL SINGH PASS