Hindi Language

Foundation Course , 1st year

A-050-H हिन्दी भाषा और व्याकरण A-205-H मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक वैभव भाग - 1
A-213-H मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक वैभव भाग - 2 A-221-H भारतीय संस्कृति का विश्व भाग 2
A-222-H भारतीय संस्कृति का विश्व भाग 1 A-258-H हिन्दी भाषा और राष्ट्रीय अस्मिता